Slekten Selmer og dens danske og norske forgreininger

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 287» Neste»     » Lysbildefremvisning

CHRISTIAN FREDERIK FALCK

KØBENHAVNSKE LINIE

CHRISTIAN FREDERIK FALCK 1733 - 1800 MAJOR I NORGE

Christian Frederik Falck blev født den 16. Oktbr. 1733 i Oslo.Hans Far sad paa det Tidspunkt i gode Kaar, og ved hans; Daab den 11. Oktbr. s. A. nævnes som hans Faddere Fru Stadtholderinde Eleonora Hedvig Rantzau, f. de Plessen; Fru Oberstinde Rappe, Frk. Kaas, Excellencen Hr. Stadtholder Grev Christian Rantzau (efter hvem han sikkert er opkaldt) og Oberst Rappe. Saa fornemme Faddere tyder paa, at hans Far var en fortjent Mand, som stod sig godt med de styrende i Norge.

16 Aar gammel indtraadte han i Tjenesten ved søndenfjeldske Dragonregiment, men da 3. søndenfjeldske Regiment oprettedes, 1750, kom han hertil. Nogen Tid efter den første Uddannelse avancerede han til Vagtmester, og da den norske Officersskole, kaldet den matematiske Skole, oprettedes i Oslo i Efteraaret 1750, søgte han derind.. Undervisningen tog sin Begyndelse i Foraaret 1751 med 35 Elever. Endnu havde Skolen ikke sit eget Hus, men Kongen tillod, at »siette og tiende Penge, som fra den Tid af maatte falde ved de militære Stervboer, skulde være destinerede og anvendes til at købe et Hus til Skolen. Det følgende Efteraar var den saa velhavende, at den for 1200 Rdl. købte sin egen Bygning. Eleverne boede ude i Byen, hvorfor de maatte have Hjælp hjemmefra. Christian Falck boede dog sikkert hos sin Far.

Undervisningen gik sin Gang og har vel nok været ret streng, siden kun 16 af de først antagne Elever gennemførte den. I Marts I753 indsendtes til Kongen som en Slags Prøve fra Skolen en Del af Elevernes Tegninger i Fortification og Artilleri, og Kongen udtrykte sin Tilfredshed med dem. Sidst paa Aaret 1754 holdtes Eksamen i Overværelse af den norske Feltmarskal Arnold i Matematik, Fortification og den borgerlige Bygningskunst, hvorefter Eleverne afgik til videre Uddannelse ved Regimenterne.

Gentagne Gange ansøgte Christian Falck om Fændriks Karakter, men desværre for ham var der allerede alt for mange Fændriks reformés ved Regimentet. Omsider i februar 1756 bevilgedes hans Ansøgning til Trods for, at der endnu var for mange Fændrikker, men Krigskanceliet anbefalede hans Ansøgning, fordi han nu havde tjent i 7 Aar og havde gode Attestata fra Krigsskolenäs.

Han ansattes ved 3. søndenfjeldske Regiment eller, som dét hyppigere kaldtes, det oplandske Dragonregiment, et Navn som først blev stadfæstet i 1783. Uniformen var rød Kjole med chamois Besætning, og Regimentet laa indkvarteret paa Ryttergaardene paa Højsletten Thoten, ikke langt fra Oslo.

I Efteraaret 1758 indgav han Ansøgning om Giftermaalstilladelse med Gertrud Christina Selmer, f. paa Eker 22. Jan. 1724, Datter af den norske Kaptajn Frederik Selmer ved 1. akershusske Regiment og dennes første Hustru Alhed Klæbo. Regimentschefen havde intet at erindre mod Partiet. Han skriver i et Brev til Overkrigssekretairen, at hun har den Skavank, som flere brave Officersbørn, hvis Forældre tidlig dør fra dem, at hun ikke efter sin Far eller sin Mor har arvet noget, som kunde sætte hende i bedre Omstændigheder. Hun er et meget skikkelig og husraadig Menneske, der efter hans Tanke og den Apparence, hun giør, kommer længere med en Rixdaler i Henseende til Subsistance end visse andre Officerskoner med fem Rixdaler. Om Fændrik Falck maa han tilstaa, at han er en ædruelig og sparsommelig Officer. De to unge har med en sand og oprigtig Enighed forbundet sig sammen at leve og dø. Tilladelsen blev da ogsaa givet dem, og den 27. Decbr. 1758 holdt de Bryllup paa Thoten.

I Aarene 1758--63 laa Regimentet i Holsten, og 1761 anmoder han i en Ansøgning, dateret Haderslev, om at maatte blive Sekondløjtnant, da han var den ældste Fændrik ved Regimentet. Regimentschefen, Oberst J. F. Sehestedt, udtaler, at der intet er at udsætte paa hans Konduite, og han havde gode Testimonia fra den matematiske Skole i Oslo. Des værre havde han giftet sig meget tidligt og sad nu i stor Fattigdom, hvad der ikke fortnede hans videre Studier. Den 18. Novbr. 1761 udnævntes han til Sekondløjtnant med Anciennitet fra den 28. April s. A. Atter i Septbr. 1763 søgte han forgæves om Premierløjtnants Karakter.

Da Regimentet ophævedesi den 1. Juli 1767, forsattes han til 1. søndenfjeldske Regiment, men da hans gamle Regiment atter oprettedes 1. Maj 1769, kom han tilbage til det som Premierløjtnant. I lang Tid forblev de nu i Ro, og det opgives, at de i 1767 boede paa Thoten og havde et Barn. Den 5. Septbr. 1781 karakteriseredes han som Kaptajn, blev Kaptajnløjtnant 14. Juli 1786 og virkelig Kaptajn 28. Decbr. 1787. Godt et Aar efter, den 30. Jan. 1789,blev han Secondmajor og den 8. Jan. 1791 Premiermajor med fuld Gage fra den 1. Novbr. 179162. Han døde den 27. Febr. 1800 paa Hage i Faaberg. Hans Kone overlevede ham, men hendes Dødsaar kendes ikke.


Media TitleCHRISTIAN FREDERIK FALCK
Media NotesKØBENHAVNSKE LINIE - CHRISTIAN FREDERIK FALCK 1733 - 1800 MAJOR I NORGE
Linket tilGiertrud Christiana Selmer

» Vis alle     «Forrige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 287» Neste»     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Redigert av Mathias Beyer. | Retningslinjer for personvern.