Slekten Selmer og dens danske og norske forgreininger

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 203» Neste»     » Lysbildefremvisning

ADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE

SELMER


Denne Slægts Stamfader, Christian Selmer, var Overkrigs- og Landkommissær i Rendsborg, hvor han døde 23. Aug. 1689. 2 Aar senere ægtede hans Enke, Cæcitia Vogt, daværende Oberst Jacob de Bmin, om hvem senere, idel hans Datter af et tidligere Ægteskab blev gift med Selmers Søn, og han derfor selv bliver en Forfader.


Af Overkrigskommissær Selmers 10 Børn blev en Datter, Frederikke Marie, gift med Etatsraad Frederik Es- march, og en Søn var:


Johan Henrik Selmer, der døbtes 18. April 1678 i Rendsborg. 15 Aar gammel kom han paa det ridderlige Akademi i Kjøbenhavn2) og blev samme Aar Fændrik ved sin Stedfaders Kompagni. Han skal som Major have været med ved Stralsunds Belejring. 40 Aar gammel blev han Oberst og Chef for det 1. akershusiske Regiment.


I 1721 gjorde han Akkord med Oberst Zepelin om at overtage det gevorbne sjællandske Regiment for 7000 Rdl., men han døde 13. Dec.1), inden han havde overtaget dette. Han blev omtrent 1700 gift med sin Stedfader, ovennævnte Generalmajor Jacob de Bruins Datter, Anna Gjertrud de Bruin, men hun døde før han.


Deres Søn, Sigismund Christian Selmer, var født i Rends- borg 31. Dec. 1708. Som Fændrik ved 2. oplandske nationale Regiment traadte han 1732 ind i Hæren, og han forblev i den norske Hær, indtil han 1786 som Oberst tog sin Afsked med 500 Rdl. i Pension. Han ægtede 1749 Biskop Christopher Nyrops Datter, og blandt deres 14 Børn var Oberstinde Etisabeth Kirstine v. d. Osten, Amtmand Johan Henrik Selmer i Odense, Kommandør P. Hersleb Selmer, Generalauditør Sigismund Christian Selmer, Justitsraad, Amtsforvalter Frederik Christian Selmer, Oberstløjtnant Peder Jespersen Selmer og Catharine Margrethe Selmer, der blev gift med Kaptajn Niels Krabbe Vind de Richelieu.


de BRUIN


I Ruses gevorbne Infanteriregiment tjente i sidste Halvdel af det 17de Aarhundrede 3 Personer af Navnet de Bruin, der sandsynligvis var Brødre og af nederlandsk Oprindelse. Den ene af dem, Jacob de Bruiny der førte et firdelt Skjold med en springende Løve i 1. Felt, et Mands- hovede i 2., et Træ i 3. og en Hval i 4. Felt samt paa Hjelmen en springende Løve, var i 1663 Kaptajn i Regimentet. I 1677 blev han Generaladjutant til Fods hos Joachim Schach, 1679 Vicekommandant i Frederiksort, 1682 Kommandant i Christiansburg ved Jahde og Oberst til Fods, var 1687—99 Oberst og Chef for fynske Infanteri Regiment, havde i 1691 Orlov til Holland og blev 1710 Generalmajor.

 

I 1713 havde han i nogle Maaneder Kommandoen over Cerneringstropperne ved den 2. Belejring af Tønnin- gen, men blev anklaget for at have ladet Levnedsmidler passere ind i Fæstningen, dog blev Aktionen mod ham samme Aar hævet. Tildels ved sine Giftermaal var Generalmajor de Bruin kommen i Besiddelse af en Del Jordegods. Han skrives til Hekkeberga, Selmershof og Sandholt.


I 1658 havde han ægtet Cathrine v. Kodweiss, der døde 1691, da han 21. Feb. fik Pas at føre hendes Lig til Gluckstadt, og efter en kort Sørgetid holdt han 27. Juni 1691 Bryllup med Overkrigskommissær Selmers Enke, Cæcilia Voogt, der vistnok var Datter af Oberst Johan Voogt (f. 6. Jan. 1621, d. 8. Juni 1679), over hvem der i St. Jørgens Kirke i Wismar findes et Epitafium, og hans Hustru, Marie Elisabet Walter. Den sidste var Datter af Hans Walter, der først var Oberstløjtnant i svensk Tjeneste, men ved den skaanske Krigs Udbrud traadte i dansk Tjeneste som Generalmajor, men blev dødelig saaret i Slaget ved Nørre Møinge, hvor han førte venstre Fløj, og døde samme Dag, 14. Juli 1677, i Lund.


Generalmajor Hans Walter var født 16. Juli 1618 i Slesvig, hvor hans Fader, Hans Walter, var Hjulmand (d. 1633 i Slesvig), Bedsteforældrene var »præpositus« ved det adelige Jomfrukloster i Preetz Asmus Walter og Anna Pfluchsy Oldeforældrene Hans Walter og Hustru Elisabeth.


Generalmajor Walters Moder, Barbara Bolte, var Datter af Løjtnant hos Grev Vilhelm af Nassau Reinholt Bolte og Anna Lillie. Reinholt Bolte var atter Søn af Henrik Bolte, der var Ritmester paa Frederik Ils Togt mod Ditmarsken, og Anna Six af en fornem Slægt i Hamborg. Generalmajor Hans Walters Hustru, hvem han ægtede 23. Nov. 1647 paa Raadhuset i Slesvig, hed Dorothea Heck- lauer (f. 10. Juni 1633 i Slesvig, d. 11. Marts 1669 i Tøn- ningen) og var Datter af Amtsforvalter paa Gottorp Johann Hecklauer fra Nordhausen og Sophia Lælia fra Slesvig.


Blandt Oberstinde Voogts (f. Walters) Søskende var Ge- heimeraad, Overhofmester hos Dronningen Frederik Walter og Hofjunker Christian Albrecht Walterf der var gift med en Datter af Biskop Hans Svane.


Generalmajor Jacob de Bruins 2. Hustru, Cæcilia Voogt, døde 1696 med sit 6. Barn med Bruin, der maa altsaa have været Tvillinger imellem Børnene, da de kun havde været gift i 5 Aar.


Tredje Gang giftede de Bruin sig med Karen Krabbe til Heckeberga, Datter af Ritmester Tage Krabbe til Gunders- levholm, Grundet og Jordberga i Skaane og Kirsten Vind til Grundet. Jacob de Bruin skal være født omtrent 1632 og døde 1722.


Generalmajor Jacob de Bruins Datter med Cathrine v. Kodweiss, Anna Gjertrud de Bruin, blev gift med Oberst Johan Henrik Selmer, deres Søn var Kaptajn Niels Krabbe Vind de Richelieus Svigerfader, Oberst Sigismund Christian Selmer, og de Bruins Datter af tredje Ægteskab, Cathrine Margrethe de Bruin (f. 17. Juni 1702, d. 17. Maj 1753) blev 2. Juli 1727 gift med Generalløjtnant Barthold Nicolai Landsberg.

http://selmer-norway.no/slektsboker/admiral_richelieus_anetavle_01.pdf


Media TitleADMIRAL RICHELIEUS ANETAVLE
Media Noteshttp://selmer-norway.no/slektsboker/admiral_richelieus_anetavle_01.pdf

» Vis alle     «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 203» Neste»     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Redigert av Mathias Beyer. | Retningslinjer for personvern.