Slekten Selmer og dens danske og norske forgreininger

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 347 348 349 350 351 352 Neste»     » Lysbildefremvisning

WILHELM FREDERIK FALCK

WILHELM FREDERIK FALCK 1767-1832 OBERST I DANMARK

WILHELM FREDERIK FALCK

1767-1832

OBERST I DANMARK

Vilhelm Frederik Falck blev født den 28. Jan. 1767 oppe paa Højsletten Thoten Vest for Mjøsen, hvor hans Far dengang var Løjtnant ved 3. søndenfjeldske Dragonregiment. Fra hans tidligste Ungdom havde saaledes de norske Dragoner været hans Underholdning, og hans Ønsker var da ogsaa at fortsætte i det Spor, som hans Far og hans Farfar var gaaet i. 13 Aar gammel satte Faren ham i Korporalsnummer ved sit Regiment, og to Aar efter, den 1. Jan. 1783, traadte han ind i Tjenesten som Kadet. Kort Tid efter er han vist nok blevet Vagtmester. Allerede den 10. April forlod han Regimentet, som i November s. A. forandrede Navn til Oplandske Dragonregiment, og indtraadte som Elev i den matematiske Skole i Oslo. Hans Opførsel her var mønsterværdig, og da_han gik derfra i 1786, fik han følgende Vidnesbyrd: Vagtmester Wilhelm Frederik Falck af det oplandske Dragonregiment har i 2 Aar og 11 Maaneder frekventeret den herværende kgl. militære, matematiske Skole, og imidlertid med en rosværdig Application og meget god Fremgang lært Aritmetik, Geometrien, den plane og sphæriske Trigonometri, Fortification, Artilleri, den civile Architectur og de første Grunde til Mechanikken; han har tillige beflittet sig paa Geografien og gjort en god Fremgang i det - franske Sprog, saa og lært vel at tegne og vel at danse. Hans Opførsel har stedse været ordentlig, velanstændig og fornuftig, hvorfor han til Præmium er tilkendt den af Hans Kongelige Majestæt ved denne Stiftelse allernaadigst anordnede Medaille »For Dyd og Flittighed<<, som skal blive ham tilsendt, hvilket herved ved hans Afgang fra dette Institut vedbørlig har skullet attesteres.

Christiania d. 23. Maj 1786. Medaillen fik han tildelt som Nr. 3 af de .9 bedste Elever.

Straks efter Prøven i April Maaned afleveredes Eleverne til det nordenfjeldske lnfanteriregiment i Oslo, hvor de fik den videre praktiske Uddannelse. Ved Afgangen fra Skolen karakteriseredes han som Fændrik, og kort efter forsattes 5 af Eleverne til danske Regimenter, hvor de sattes i Underofficers Nummer med Underofficers »Tractement<<. Falck var blandt disse fem, formodentlig efter eget Ønske, og ansattes ved Kronprinsens Regiment (nuv. 5. Batl.). Næst efter Livgarden og Kongens Regiment var dette Regiment det fornemste i København og stod direkte under Kronprins Frederiks Kommando. En Fjerdedel af dets Mandskab var paa det Tidspunkt hvervede Folk, medens Resten var udskrevne Karle fra Vest- og Nordsjælland. Fra 1800 fik det fynsk Mandskab. - Uniformen var rød Kjole med lyseblaa Rabatter. Den 15. Decbr. 1786 udnævntes han til virkelig Fændrik og den 15. Febr. 1788 til Secondløjtnant. Den 23. Juni 1791 fik han Karakter som Premierløjtnant, og den 25. April 1794 udnævntes han til virkelig Premierløjtnant. Kort Tid efter ansattes han som Adjutant ved Regimentet.

Indtægterne var smaa, men han havde dog nu en Stilling, som han kunde stifte Hjem paa. I November indsendte han Ansøgning om Ægteskabstilladelse. Regimentet indberettede, at hans Svigerfar havde forpligtet sig til at understøtte ham med 180 Rdl. aarligt, og dennes Reberbane var vurderet til 4000 Rdl.“) Den 9. Decbr. 1796 fik Falck den ønskede Ægteskabstilladelse, og den 25. Marts 1797 holdt han Bryllup med Margrethe Magdalene Alstrup. Hun var født den 9. April 1774 og var Datter af Rebslagermester paa Holmen, Kammerraad Hans Alstrup og Hustru Helene, f. Winther. Hvorledes han havde lært sin Kone at kende, er ikke vanskeligt at gætte. Thi en Søster til Kammerraaden var gift med den senere Generalmajor, Rigsgreve Heinrich Ludvig v. Platen Hallermund. Denne var Officer, fra 1807 Bataillonschef i Kronprinsens Regiment, hvor tillige en af hans Sønner senere gennemgik alle Officersgraderne til Stabskaptajn.

Hæderligt og flittigt sled Wilhelm,Falck sig igennem, fik Karakter som Kaptajn den 13. Marts 1801 og udnævntes den 19.Maj 1801 til Stabskaptajn (Kaptajn af 2. Klasse) og den 14. April 1802 til Kompagnichef ved Regimentet.

Endnu havde den danske Landhær ikke mærket synderligt til den store Krig. Kronprinsens Regiment var sammen med Københavns øvrige Garnison indkvarteret i Citadellet, og i Vinteren 1800-1801 forøgedes Mandskabsstyrken med de hvervede Styrker og Frifolkene. I Marts 1801 bragtes Hæren paa Krigsfod, København sattes i Forsvarsstand, og Regimenterne fik tildelt deres Pladser paa Voldene. Under Slaget paa Reden stod et Par Kompagnier af Kronprinsens Regiment paa Søfortet Trekroner, og en Del mindre Styrker var afgivet til Krigsskibene. I 1803 deltog Regimentet i Troppesamlingen i Holsten og var indkvarteret i Rendsborg. Samme Efteraar var det paany i København, men atter i Efteraaret 1805 transporteredes det paa Orlogsskibet >>Sejeren« til Kiel og forblev i Holsten til November 1807. Det kom derefter tilbage til Sjælland, hvor Kronprinsen gentagne Gange ved Revuer udtalte sin Anerkendelse for dets gode Aand og dets Dygtighed. Da Kronprins Carl Johan (Bernadotte) i 1813 trængte op i Holsten, overførtes Regimentet sammen med en Del andre Afdelinger til Fyn og laa i og om Middelfart. Efter Freden drog det tilbage til København.

Den 17. April 1810 var Falck udnævnt til Sekondmajor og den 22. Novbr. 1813 til Premiermajor. Den 1. Febr. 1816 udnævntes han til Bataillonschef, den 28. Oktbr. 1817 til Oberstløjtnant, den 1. Novbr. 1830 til Oberst og den 20. Marts' 1830 overtog han Chefsposten for sit Regiment. Efter Christian den Syvendes Død blev Kronprins Frederik Konge, og Regimentet  kaldtes derefter fra 17. Marts 1808 for Kongens Regiment.

Oberst Falck var utvivlsomt en støt 0g helt igennem flittig og interesseret Officer. Konduitelisterne fra denne Tid giver ikke nogen Oplysning om ham, thi med Undtagelse af to har alle Officererne ganske enslydende Bedømmelse baade for god Vandel og udmærket Duelighed. Stræbsom 0g yderst nøjsom maa vi tænke os ham. Videre Formue havde hverken han eller hans Kone, og paa Grund af Tidens yderst trykkende Finanstilstand og Pengenes dalende Værdi forslog de smaa Gager kun lidt. Gang paa Gang maatte Kongen forstrække Hærens Officerer med Ekstratillæg, hvad han iøvrigt gerne gjorde, fordi han holdt af sine Officerer.

 I 1817 boede Familien i Adelgade Nr. 295 (nuv. Nr.31), men i 1838 er den flyttet hen i Gothersgade 139 (nuv. Nr.109). Et Indtryk af ham faar man gennem et Brev, dateret Odense 6. Jan. 1814, til Sønnen, da denne gik paa Academiet. Det lyder: Tak skal du have for dit Brev; det var ganske godt skrevet og skriv mig flittigt til og lad mig vide, hvordan det gaar paa Academiet. Lad mig se, du husker paa mine Formaninger og er flittig og sædelig, at du kan vinde dine Foresattes Yndest og Kærlighed. Løb ikke for meget i Gaarden og fordriv Tiden med unyttig Leg, thi Tiden. er kostbar og der er meget at lære for at blive en duelig og retskaffen Officer. Vær artig i din Adfærd og lydig og føjelig mod din gode og ømme Moder samt mod din Søster, som elsker dig, naar du er artig mod hende.

Ret længe kom Oberst Falck imidlertid ikke til at staa som Chef for Regimentet. Efter »5 Maaneders Sjælesmerter og heraf følgende Tæring døde han den 4. Novbr. 1832. Dødsanmeldelsen slutter: »Retsindet og gudhengiven var hans Færd her i Livet, derfor var ogsaa hans Dødsstund rolig. Ve den rænkefulde! Han døde ej saadan Død<<. Han begravedes 8. Novbr. paa Garnisons Kirkegaard. I omtrent 14 Aar sad Oberstinde Falck som Enke. Hun døde den 15. Maj 1846 og begravedes den 19. Maj.


Linket tilWilhelm Friderich Falck

» Vis alle     «Forrige «1 ... 347 348 349 350 351 352 Neste»     » Lysbildefremvisning

Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Redigert av Mathias Beyer. | Retningslinjer for personvern.